Privacy verklaring

Privacy verklaring

Olivier + Partners > Architecten gevestigd te Werkendam
aan de Hoogstraat 1,
en
Olivier Spek Architecten B.V. gevestigd te Werkendam
aan de Hoogstraat 1,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn te bereiken via onderstaande gegevens:
Postadres: Hoogstraat 1
4285 AE Woudrichem
E-mail: info@olivier-architecten.nl
Tel.: +31 183 678 004

Persoonsgegevens die wij verwerken

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of bij telefonisch contact, enz.
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olivier-architecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Olivier + Partners Architecten B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V.) tussen zit.

Bewaartermijnen

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Website > 14 maanden
• Mailing > tot opzegging van de betrokkenen
• Leveranciers > max. 10 jaar *
• Relaties – Klanten > max. 10 jaar *
• Personeel > max. 10 jaar *
* Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en om te voldoen aan een de eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Deze derden zijn opgenomen in een tabel in het verwerkingsregister. Op uw eerste verzoek zullen wij u overzicht van dit verwerkingsregister doen toekomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. ( Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ )

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Diverse WordPress cookies om het functioneren van de website te garanderen, deze worden niet gedeeld met derden. Ook worden cookies geplaatst door Mailchimp. Deze slaan gebruikers gegevens op wanneer deze heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen en of een gebruiker zich al heeft aangemeld.

Analytische cookies
Cookie: Google Analytics, naam: _ga, _gid, functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 14 maanden, gereset bij iedere nieuwe activiteit. Er wordt een geanonimiseerd IP-adres verwerkt, niet herleidbaar naar een persoon. Er worden geen analytische gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld remarketing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@olivier-architecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Olivier + Partners > Architecten B.V. / Olivier Spek Architecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@olivier-architecten.nl